فقر دست ساخته بشر است

مقابله با فقر ربطی به خیریه ندارد این عملی از سوی عدالت است فقر هم مانند برده داری و آپارتاید طبیعی نیست فقر دست ساخته ی بشر است و به دست انسان هم می توان آن را ریشه کن کرد.

(نلسون ماندلا)


طبق آمار بانک جهانی ده درصد مردم جهان با درآمد روزانه کمتر از یک دلار و 90 سنت زندگی می کنند.

شرکت مارکیتو ماهانه بخشی از درآمد خود را به تامین نیازهای کودکان محروم اختصاص می دهد تا در جهت آسایش و رفاه آنان گامی هر چند کوچک بردارد، نیازهایی از قبیل تهیه پوشاک ،غذا ،لوازم تحصیل و ... تغییر هیچ گاه به صورت خودجوش ایجاد نمی شود ، فقر دست ساخته بشر است اما بیایید همان اتفاقی باشیم که همبستگی خودجوش را ممکن می سازد و منجر به تغییراتی شگفت می شود.شما نیز می توانید سهام دار لبخند این عزیزان باشید تا جهانمان از صدای خنده ی کودکان مملو گردد.